Regulamin

REGULAMIN WYNAJMU POKOI GOŚCINNYCH
LAWENDOWY DWÓR

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji i najmu pokoi gościnnych w obiekcie LAWENDOWY DWÓR położonym w Mikoszewie przy ul. Żuławskiej 16 A. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu wynajmu POKOI GOŚCINNYCH LAWENDOWY DWÓR.
 2. Wynajem pokoi jest świadczony przez Wynajmującego w cyklu dobowym na rzecz Najemcy pokoju lub pokoi zwanym w dalszej części niniejszego regulaminu Gościem.
 3. Wyżej opisany wynajem, dotyczy wynajmu pokoju lub pokoi z balkonem lub tarasem zewnętrznym wraz z dostępem do ogólnodostępnych części wspólnych obiektu takich jak: w pełni wyposażona kuchnia, jadalnia, wspólny salon integracyjny, hol, korytarze, klatka schodowa, ogólnodostępny taras zewnętrzny po stronie wschodniej budynku, oraz teren nieruchomości na którym zlokalizowany jest utwardzony parking dla Gości, plac zabaw z piaskownicą, ciągi piesze, tereny zielone rekreacyjne, architektura ogrodowa.
 4. Nie zapewniamy Gościom wyżywienia, oraz nie świadczymy innych dodatkowych usług wymaganych w obiektach hotelowych.

§ 2 REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM POKOI

 1. Rezerwacji można dokonać po uprzednim sprawdzeniu dostępności pokoi w wybranym terminie:
  • telefonicznie pod numerem telefonu 510 033 829
  • drogą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: info@lawendowy-dwor.pl
 2. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji Gość otrzymuje na swój podany adres e-mail potwierdzenie wstępnej rezerwacji wybranego pokoju wraz z wyliczonym kosztem całego pobytu, oraz wysokością zadatku za pobyt, który należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji. Rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat posiada numer 79 1090 1098 0000 0001 3243 8752 W tytule wpłaty prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby na którą jest dokonana rezerwacja, oraz rezerwowanego terminu pobytu.
 3. Po zaksięgowaniu zadatku na naszym rachunku bankowym wysyłane jest potwierdzenie otrzymania zadatku drogą elektroniczną na podany e-mail Gościa. Od tej pory rezerwacja jest dla nas zobowiązująca, rezerwacja wstępna zmienia status na rezerwację gwarantowaną.
 4. Wpłata pozostałej części należności za pobyt powinna zostać dokonana najpóźniej w dniu przyjazdu Gości do obiektu.
 5. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji, którą od tego momentu uważamy za nieważną, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie osoby dokonującej rezerwacji.

§ 3 PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

 1. Doba pobytu w Lawendowym Dworze rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Przyjęcie Gości w obiekcie, wraz z załatwieniem wszelkich formalności i wydaniem kluczy odbywa się w godzinach od 14:00 do 19:00.
 3. Wpisy do Księgi Meldunkowej Gości wykonujemy przed wydaniem kluczy. W tym celu Gość zobowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości np. dowód osobisty, lub paszport . W przypadku gdy pozostała część ceny za pobyt nie została wcześniej wpłacona, Gość zobowiązany jest w tym momencie uiścić resztę należności za pobyt ( różnica pomiędzy kwotą całkowitą za pobyt a kwotą wpłaconego wcześniej zadatku).
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku gdy Gość :
  • nie okaże ważnego dokumentu tożsamości
  • nie uiści pozostałej części należności za pobyt przed wydaniem kluczy
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • zachowuje się w sposób wulgarny i agresywny w stosunku do innych Gości
 5. Wydajemy jeden klucz do każdego z pokoi, za drugi klucz wydany na żądanie Gościa pobierana jest kaucja w wysokości 30 zł. Opłata za ewentualne zgubienie klucza wynosi 30 zł.
 6. Wszyscy Goście przebywający w Lawendowym Dworze zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych, a w sytuacjach wyjątkowych stosować się do poleceń Wynajmującego.

§ 4 WYMELDOWANIE I WYJAZD

 1. Doba pobytu w Lawendowym Dworze kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Pozostanie na terenie obiektu po godzinie 10:00 ostatniego dnia pobytu powoduje konieczność uiszczenia opłaty za kolejną dobę , pomimo tego nie gwarantujemy możliwości przedłużenia pobytu.
 3. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić odpowiednio wcześniej, najpóźniej dzień przed planowym końcem pobytu. W miarę naszych możliwości o ile pokój nie będzie wcześniej zarezerwowany pobyt zostanie przedłużony po uiszczeniu pełnej opłaty za kolejne dni pobytu.
 4. Przed odbiorem kluczy sprawdzamy w obecności Gości stan pokoju i jego wyposażenia.

§ 5 ANULOWANIE REZERWACJI, SKRÓCENIE POBYTU

 1. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa, lub rezygnacji z pobytu przez Gościa jeszcze przed przyjazdem do obiektu , po wcześniejszej rezerwacji pokoju i opłaceniu zadatku za pobyt zadatek nie jest zwracany.
 2. W przypadku trwania pobytu Gościa w Lawendowym Dworze i jego rezygnacji z dalszej części pobytu, zadatek oraz uiszczona opłata za niewykorzystany pobyt nie są zwracane.
 3. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą Wynajmującego. Ewentualne prośby o zmiany powinny być zgłaszane odpowiednio wcześniej mailowo na adres info@lawendowy-dwor.pl Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe np. zajęte wszystkie pokoje w konkretnym terminie. W przypadku rezygnacji Gościa z rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmiany Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku.
 4. Gość nie może podnajmować pokoju, użyczać pokoju, przekazywać w bezpłatne korzystania pokoju osobom trzecim bez zgody Wynajmującego, nawet pomimo, że nie upłynął okres najmu pokoju za jaki wniósł opłatę.

§ 6 SYTUACJE AWARYJNE, USTERKI TECHNICZNE

 1. Wszelkie zauważone usterki, awarie prosimy zgłaszać na bieżąco bezpośrednio Wynajmującemu, lub pod numerem telefonu 510 033 829, ewentualnie mailowo info@lawendowy-dwor.pl , będziemy się starali je niezwłocznie usunąć.
 2. Jeśli Goście po wprowadzeniu się do pokoju, już po jego odbiorze zauważą w nim usterki, uszkodzone urządzenia, lub uszkodzone wyposażenie pokoju, prosimy niezwłocznie zgłosić to pod wyżej podany w pkt.1 numer telefonu lub email najpóźniej pierwszego dnia pobytu do godziny 20:00. Wszelkie uwagi w tej kwestii wniesione w kolejnych dniach lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, typu nieprzewidziana awaria w obiekcie Wynajmującego, których skutków nie można natychmiast zlikwidować Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia pokoju zastępczego, podobnego do pokoju pierwotnie zarezerwowanego lub pokoju o wyższym standardzie o ile będzie takimi wolnym dysponował. W przypadku braku wolnego takiego pokoju Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację a niewykorzystane wpłacone kwoty za pobyt podlegają natychmiastowemu zwrotowi.
 4. Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od siebie niezależnych np. awarie u operatorów i dystrybutorów sieci przesyłowych np. energii lub wody itp.

§ 7 OBOWIĄZKI I ZOBOWIĄZANIA GOŚCIA

 1. Gość zobowiązany jest do utrzymywania wynajętego pokoju, oraz przestrzeni wspólnych w należytym stanie i porządku, ponadto zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa z użytkownikami innych pokoi, użytkowania pokoi zgodnie z ich przeznaczeniem na cele mieszkalne.
 2. Dla komfortu wszystkich wypoczywających w obiekcie i ich prawa do wypoczynku cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 6:00, wyjątek stanowi Sylwester, w tym okresie cisza nocna nie obowiązuje.
 3. Ilość osób mieszkających w pokojach nie może być większa od ilości osób zgłoszonych w trakcie rezerwacji pobytu i za które została wniesiona opłata za pobyt.
 4. Gość jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Wynajmującemu, lub pod nr. telefonu 510 033 829, ewentualnie mailowo info@lawendowy-dwor.pl jakichkolwiek awarii, usterek, oraz szkód zastałych lub wyrządzonych w wynajmowanym pokoju jak i całym obiekcie.
 5. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez siebie lub dzieci przebywające pod ich opieką w pokoju, budynku i na terenie całego obiektu, oraz w mieniu Wynajmującego.

§ 8 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Goście mają prawo korzystać z bezpłatnego parkingu, z zastrzeżeniem, że do każdego pokoju przynależy jedno miejsce postojowe.
 2. W pokojach i częściach wspólnych budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie jest jedynie dozwolone na zewnętrznych balkonach, zewnętrznych tarasach przynależnych do pokoi, oraz na zewnątrz budynku w otwartych przestrzeniach. Jednocześnie prosimy o nierozrzucanie niedopałków i wyrzucanie ich do popielnic w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Ze względu na przepisy ppoż. zabrania się palenia wszelkich świec, kadzidełek, używania otwartego ognia na terenie całego budynku, używania grzejników elektrycznych i kuchenek elektrycznych w pokojach, oraz innych urządzeń grzewczych nie będących na wyposażeniu pokoi.
 4. Prosimy Gości o zamykanie drzwi, okien balkonowych podczas wiatru, nie zostawianie otwartych okien, drzwi tarasowych i balkonowych na czas wyjścia, gdyż grozi to ich wyłamaniem podczas silnych podmuchów wiatru.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności, rzeczy i innych przedmiotów należących do Gości. Zarówno parking jak i obiekt nie są strzeżone dlatego prosimy Gości o odpowiednie zabezpieczanie i dbanie o swoje mienie. W związku z powyższym uczulamy, aby przed wyjściem z obiektu zamykać okna i drzwi pokoju. Jednocześnie oświadczamy, że za ewentualną utratę lub uszkodzenie mienia lub samochodu Gości nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
 6. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Gości informujemy, że dzieci w całym obiekcie, a w szczególności na placu zabaw, na parkingu, terenach rekreacyjnych mogą przebywać pod opieką swoich pełnoletnich opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność.
 7. Prosimy rodziców i opiekunów o to, aby poinformowali dzieci, że na terenie obiektu nie wolno kopać piłką w ściany budynku, okna, drzwi, samochody, terenem przeznaczonym do gry w piłkę jest wyznaczony na ten cel duży i przestronny zielony teren rekreacyjny, gdzie dzieci mogą swobodnie bawić się piłkami.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo Gości, osoby agresywne, zakłócające w sposób rażący spokój innych wypoczywających, mogą zostać z pomocą Policji usunięte z terenu obiektu bez prawa do zwrotu poniesionych wcześniej opłat za pobyt i bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań.
 9. W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego wynajmowania pokoi Gościom naruszającym Regulamin Wynajmu Pokoi Gościnnych. W takim przypadku uiszczona opłata za niewykorzystany pobyt nie podlega zwrotowi.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo naszych najmłodszych Gości nie przyjmujemy w obiekcie zwierząt.
 11. Zabrania się gotowania i robienia posiłków w pokojach, do tego celu służy w pełni wyposażona ogólnodostępna kuchnia wraz z jadalnią.
 12. Zabrania się smażenia ryb w pokojach, w ogólnodostępnej kuchni i w całym budynku.
 13. Grillowanie dozwolone jest tylko w miejscach do tego celu wyznaczonych z zastrzeżeniem, że należy pilnować ognia, a po zakończeniu grillowania należy zasypać dokładnie żar dostępnym tam piaskiem.
 14. Wszystkie odpady należy wynosić z pokoi do kontenerów na śmieci stojących na zewnątrz budynku w miejscu do tego wyznaczonym.
 15. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia Gościom odkurzacza, żelazka i deski do prasowania na czas wykonywania tych czynności przez Gości.