Regulamin Wynajmu Pokoi

Regulamin Wynajmu Pokoi Gościnnych Lawendowy Dwór

§ 1 Warunki ogólne wynajmu pokoi.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zgodnie z którymi można dokonać rezerwacji i wynajmu pokoi w Obiekcie Pokoje Gościnne Lawendowy Dwór położonym w Mikoszewie przy ulicy Żuławskiej 16 A zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu Wynajmu – Obiektem.
 2. Wynajem pokoi jest świadczony przez Wynajmującego w cyklu dobowym na rzecz Najemcy lub Najemców pokoju zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu Wynajmu – Gościem.
 3. Wynajem dotyczy wynajmu pokoju lub pokoi w Obiekcie usytuowanych na piętrze – z balkonem, lub na parterze – z tarasem zewnętrznym, wraz z dostępem do części wspólnych Obiektu takich jak: kuchnia z wyposażeniem, jadalnia, salon integracyjny, zewnętrzny taras po stronie wschodniej budynku z bezpośrednim wejściem do jadalni. Goście mają również prawo do korzystania z infrastruktury zewnętrznej Obiektu: parkingu, placu zabaw dla dzieci z piaskownicą, boiska do piłki siatkowej, boiska do piłki nożnej, kosza do koszykówki, terenów zielonych rekreacyjnych, architektury ogrodowej, altan, wiaty rowerowej i rowerów należących do Obiektu.
 4. W ramach wynajmu pokoi w Obiekcie nie zapewniamy Gościom wyżywienia, oraz nie świadczymy innych dodatkowych usług wymaganych w obiektach hotelowych. Goście mogą korzystać z ogólnodostępnej kuchni i jadalni sami przygotowując w niej posiłki na zasadach ściśle określonych w niniejszym Regulaminie Wynajmu w części dotyczącej korzystania z ogólnodostępnej kuchni i jadalni.

§ 2 Rezerwacja pobytu i płatność za wynajem pokoi.

 1. Dokonanie rezerwacji pobytu w Obiekcie jest jednoznaczne z zapoznaniem się przez Gości z treścią i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Wynajmu Pokoi Gościnnych Lawendowy Dwór.
 2. Rezerwacji można dokonać po uprzednim sprawdzeniu dostępności pokoi w wybranym terminie i ustaleniu ceny pobytu zależnej od terminu i długości okresu pobytu.
 3. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 510 033 829, lub drogą poczty elektronicznej poprzez e-mail: info@lawendowy-dwor.pl
 4. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji pobytu Gość otrzymuje na swój wskazany adres e-mail potwierdzenie wstępnej rezerwacji pobytu wybranego pokoju wraz z wyliczonym kosztem całego pobytu, oraz wysokością zadatku za pobyt który należy wpłacić przelewem na wskazany w potwierdzeniu rezerwacji rachunek bankowy w terminie 3 dni od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji pobytu. W tytule wpłaty przelewu – zadatku należy wpisać imię i nazwisko osoby na którą dokonana jest rezerwacja pobytu, oraz dokładny termin zarezerwowanego pobytu.
 5. Po zaksięgowaniu na rachunku bankowym wpłaconego zadatku w ciągu 24 godzin od księgowania środków wysyłane jest potwierdzenie wpłaty zadatku drogą elektroniczną na podany e-mail Gościa.
 6. Od momentu zaksięgowania wpłaconego zadatku na rachunku bankowym rezerwacja wstępna zmienia swój status z rezerwacji wstępnej na rezerwację gwarantowaną.
 7. Wpłata pozostałej części płatności za pobyt powinna zostać dokonana w dniu przyjazdu Gości do Obiektu, bezpośrednio w Obiekcie przy zameldowaniu przed wydaniem kluczy do pokoju.
 8. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji pobytu terminie oznacza automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji pobytu, którą od tego momentu uważamy za nieważną bez konieczności powiadamiania o tym fakcie osoby dokonującej wstępnej rezerwacji pobytu.

§ 3 Przyjazd do Obiektu i zameldowanie.

 1. Doba pobytu w Obiekcie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. Przyjęcie Gości w Obiekcie wraz z załatwieniem formalności, pobraniem pozostałej części płatności i wydaniem kluczy do zarezerwowanego pokoju odbywa się w godzinach od 15:00 do 20:00.Przyjęcia Gości w innych godzinach wymagają wcześniejszego uzgodnienia telefonicznego.
 3. Przed odbiorem kluczy do zarezerwowanego pokoju Gość zobowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości, wypełnić Kartę Pobytu w Obiekcie, oraz uiścić pozostałą część płatności za pobyt tj. różnicę pomiędzy całkowitą ceną za pobyt, a kwotą wpłaconego wcześniej zadatku. Dokonanie płatności w Obiekcie jest możliwe przy użyciu karty płatniczej lub gotówki.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wydania kluczy do pokoju w przypadku gdy Gość:
  • nie okaże dokumentu tożsamości
  • nie uiści pozostałej części opłaty za pobyt
  • nie wypełni Karty Pobytu w Obiekcie
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • zachowuje się w sposób wulgarny i agresywny w stosunku do innych Gości lub Personelu Obiektu
 5. Wydajemy jeden klucz do każdego pokoju, opłata za zgubienie klucza wynosi 50 zł.
 6. Wszyscy Goście przebywający w Obiekcie zobowiązani są przestrzegać i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu Wynajmu, przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych, a w sytuacjach wyjątkowych i kryzysowych stosować się do poleceń Wynajmującego i Personelu Obiektu.

§ 4 Wymeldowanie i wyjazd z Obiektu.

 1. Doba pobytu w Obiekcie kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu, gotowość do zdania pokoju i zwrotu kluczy od pokoju Gość zgłasza Wynajmującemu telefonicznie pod nr. telefonu 510 033 829.
 2. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić Wynajmującemu odpowiednio wcześniej, najpóźniej dzień przed obowiązującym końcem pobytu. W miarę naszych możliwości o ile pokój nie będzie wcześniej zarezerwowany to pobyt zostanie przedłużony po uiszczeniu pełnej opłaty za kolejne dni pobytu.
 3. Przy odbiorze kluczy w dniu wyjazdu sprawdzamy w obecności Gości stan pokoju i wyposażenia.
 4. Jeśli Gość w dniu wyjazdu wyda pokój Wynajmującemu z opóźnieniem czyli po godzinie10:00wówczas Gość zobowiązany jest do zapłaty w dniu wyjazdu Opłaty Specjalnej na rzecz Wynajmującego w wysokości 100 zł za każde rozpoczęte pół godziny opóźnienia w wydaniu pokoju. Czas opóźnienia w wydaniu pokoju liczony jest od godziny 10:00.
 5. Opłata specjalna za opóźnione wydanie pokoju pobierana jest z uwagi na dodatkowe koszty takie jak wynajęcie dodatkowego Zewnętrznego Serwisu Sprzątającego i tym samym poniesienie kilkakrotnie wyższych kosztów za przygotowania pokoju jakie Wynajmujący będzie zmuszony ponieść w związku ze skróconym czasem jaki mu pozostanie na przygotowanie pokoju pod kolejny wynajem. Czas pomiędzy godziną 10:00 a 15:00 jest czasem niezbędnym do pełnego i prawidłowego przeprowadzenia cyklu sprzątania, dezynfekcji, wietrzenia i przygotowania pokoju pod wynajem pokoju dla kolejnych Gości. Dlatego z góry dziękujemy Gościom za wyrozumiałość w tej istotnej kwestii i terminowe zdanie pokoju w dniu wyjazdu do godziny 10:00.

§ 5 Anulowanie rezerwacji lub skrócenie pobytu przez Gościa.

 1. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji i rezygnacji z pobytu za który zapłacono zadatek, w przypadku gdy Gość odwołuje zarezerwowany pobyt i anuluje swoją rezerwację do 60 dni przed dniem w którym miał rozpocząć zarezerwowany pobyt to zadatek podlega zwrotowi w całej kwocie jaką Gość wpłacił. Jeśli jednak termin ten będzie krótszy niż 60 dni pomiędzy dniem anulowania rezerwacji przez Gościa i rezygnacji z pobytu, a dniem w którym miał rozpocząć się zarezerwowany pobyt Gościa to zadek nie podlega zwrotowi.
 2. W przypadku trwania pobytu Gościa w Obiekcie i jego rezygnacji z dalszej części pobytu, zadatek oraz uiszczona opłata za pobyt nie podlegają zwrotowi za niewykorzystane dni pobytu.
 3. Zmiana terminu zarezerwowanego przez Gościa pobytu możliwa jest za zgodą Wynajmującego pod warunkiem, że w nowym terminie są dostępne wolne pokoje. Prośby o zmiany terminów powinny być zgłaszane najpóźniej do 14 dni przed dniem rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu Gościa drogą elektroniczną na adres poczty Obiektu: info@lawendowy-dwor.pl Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach rezerwacji, jeśli będą zajęte wszystkie pokoje w konkretnym terminie, a inny dostępny termin który zostanie zaproponowany nie będzie Gościowi odpowiadał. W przypadku rezygnacji Gościa z zarezerwowanego pobytu z powodu braku możliwości wprowadzenia zmiany terminu pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku.
 4. Gość nie może podnajmować pokoju, użyczać pokoju, przekazywać pokoju w bezpłatne korzystanie osobom trzecim bez zgody Wynajmującego, nawet pomimo, że nie upłynął okres wynajmu pokoju za jaki wniósł pełną opłatę.

§ 6 Sytuacje awaryjne i usterki techniczne.

 1. Wszelkie zauważone usterki i awarie prosimy zgłaszać niezwłocznie bezpośrednio Wynajmującemu, lub telefonicznie pod numer telefonu 510 033 829, a w przypadku braku możliwości nawiązania połączenia prosimy o wysłanie wiadomości sms na wskazany numer telefonu, w miarę naszych możliwości będziemy starali się niezwłocznie usunąć zgłoszone usterki i awarie.
 2. Jeśli Goście po wprowadzeniu się do pokoju już po jego odbiorze zauważą w pokoju jakieś usterki, uszkodzone urządzenia, lub uszkodzone wyposażenie pokoju, proszeni są o ich niezwłoczne zgłoszenie pod numer telefonu 510 033 829, ewentualnie można też dokonać zgłoszenia mailowo info@lawendowy-dwor.pl najpóźniej pierwszego dnia pobytu do godziny 21:00. Wszelkie uwagi w tej kwestii wniesione w kolejnych dniach lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrywane.
 3. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, typu nieprzewidziana awaria w pokoju, których skutków nie można natychmiast zlikwidować Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia pokoju zastępczego, podobnego do pokoju pierwotnie zarezerwowanego lub pokoju o wyższym standardzie o ile będzie takim wolnym dysponował. W przypadku braku wolnego takiego pokoju Wynajmujący ma prawo anulować rezerwację pobytu, a niewykorzystane wpłacone kwoty za pobyt podlegają zwrotowi.
 4. Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności w Obiekcie spowodowane z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności poprzez wszelkie awarie u operatorów i dystrybutorów sieci przesyłowych w szczególności energii elektrycznej, wody, ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej itp. Zatem w przypadku okresowego braku dostaw energii elektrycznej, wody, ciepłej wody użytkowej przez dystrybutora sieci przesyłowej związanego z sytuacją losową lub awarią infrastruktury technicznej Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności takimi zdarzeniami spowodowane, zaś Gościowi nie przysługuje z tego powodu roszczenie o zwrot wniesionej opłaty za pobyt, lub odszkodowanie za niedogodności pobytu tymi zdarzeniami i awariami spowodowane.

§ 7 Obowiązki i zobowiązania Gości.

 1. Gość zobowiązany jest do użytkowania pokoju zgodnie z przeznaczeniem na cele mieszkalne, utrzymywania wynajętego pokoju w należytym stanie i porządku, zobowiązany jest on również do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa z użytkownikami pozostałych pokoi w Obiekcie.
 2. Dla komfortu pobytu wszystkich Gości przebywających w Obiekcie i ich prawa do wypoczynku w Obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23:00 do 6:00.
 3. Ilość osób przebywających w pokojach nie może być większa od ilości osób zgłoszonych w trakcie rezerwacji pobytu i meldunku za które została wniesiona opłata za pobyt w Obiekcie.
 4. W trosce o komfort pobytu wszystkich Gości, na całym terenie Obiektu i w samym Obiekcie mają prawo przebywać tylko i wyłącznie osoby odbywające pobyt w Obiekcie i w nim zakwaterowane za które została wniesiona opłata za pobyt. Tym samym nie ma możliwości zapraszania przez Gości do Obiektu i na teren Obiektu osób z zewnątrz niezakwaterowanych na pobyt w Obiekcie.
 5. Gość jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia Wynajmującemu, lub telefonicznie pod numer telefonu 510 033 829 ewentualnie mailowo: info@lawendowy-dwor.pl jakichkolwiek awarii, usterek, oraz szkód zastałych lub wyrządzonych w wynajmowanym pokoju jak i całym Obiekcie.
 6. Goście ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez siebie lub dzieci przebywające pod ich opieką w pokoju, Obiekcie, na terenie Obiektu, na parkingu, w mieniu Obiektu i Wynajmującego, w mieniu innych Gości przebywających w Obiekcie.

§ 8 Korzystanie przez Gości z ogólnodostępnej kuchni i jadalni.

 1. Goście mogą korzystać z ogólnodostępnej kuchni z wyposażeniem i jadalni które znajdują się w Obiekcie z poszanowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie Wynajmu.
 2. Wszyscy Goście decydujący się na korzystanie z ogólnodostępnej kuchni i jadalni dbają o ład i porządek w tych pomieszczeniach.
 3. Kuchnia i jadalnia są dostępne dla Gości codziennie w godzinach od 7:00 do 12:00, oraz od godziny 14:00 do godziny 21:00.
 4. W godzinach od 12:00 do 14:00, oraz od 21:00 do 7:00 dnia następnego obowiązuje przerwa techniczna w funkcjonowaniu kuchni i jadalni i w tych godzinach kuchnia z jadalnią są niedostępne dla Gości.
 5. Kuchnia została wyposażona we wszystkie niezbędne meble, urządzenia, garnki, naczynia i sztućce, w przyległej do kuchni dużej i przestronnej jadalni znajdują się stoły i krzesła, z jadalni jest możliwość wyjścia na duży zewnętrzny taras ze stolikami i krzesłami. W związku z powyższym zabrania się wynoszenia do pokoi: naczyń, garnków, sztućców, a w szczególności przygotowanych w kuchni potraw i posiłków.
 6. Przygotowane w kuchni posiłki należy spożywać w jadalni lub na zewnętrznym tarasie przyległym do jadalni, gdyż tylko te miejsca w Obiekcie zostały w pełni wyposażone i przystosowane na ten cel.
 7. Goście mają obowiązek dbać o sprzęt i wyposażenie kuchni używając go zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Goście korzystający z kuchni, jadalni i tarasu zewnętrznego mają obowiązek sprzątnąć po swoim gotowaniu, przygotowywaniu i spożywaniu posiłków.
 9. W trakcie gotowania w razie powstawania intensywnych zapachów Goście proszeni są o włączenie funkcji wywiewu w okapie, a w razie konieczności wywietrzenia pomieszczenia jeśli zachodzi taka potrzeba.
 10. Po spożytym posiłku Goście powinni naczynia i sztućce wstawić do zmywarki, a w przypadku gdy zmywarka jest pełna, lub znajduje się już w trybie pracy umyć je ręcznie w zlewozmywaku i odstawić na suszarkę.
 11. Pozostałe po gotowaniu produkty spożywcze należy schować do przynależnej Gościom w kuchni szafki na produkty spożywcze lub do ogólnodostępnej lodówki.
 12. W ostatnim dniu pobytu Goście zobowiązani są do zabrania wszystkich swoich produktów spożywczych z przynależnej im szafki w kuchni, oraz z ogólnodostępnej lodówki w kuchni. W przypadku gdyby Goście nie chcieli zabierać swoich produktów spożywczych proszeni są o ich wyrzucenie do pojemników na odpady.
 13. W ogólnodostępnej kuchni jest całkowity zakaz smażenia ryb i serów !!! Goście naruszający ten zakaz pokryją całkowity koszt wynajęcia specjalistycznej firmy zewnętrznej zajmującej się neutralizowaniem uciążliwych zapachów w całym Obiekcie !
 14. Goście zobowiązani są do zachowania w kuchni i jadalni zasad bezpieczeństwa, dzieci w kuchni i jadalni mogą znajdować się tylko pod opieką swoich pełnoletnich opiekunów.
 15. W kuchni z uwagi na zasady higieny i obowiązujące przepisy sanitarne jest całkowity zakaz pozostawiania w koszach na odpady kuchenne zużytych pieluch i pampersów dziecięcych !!!Prosimy Gości o wynoszenie pieluch i pampersów do zewnętrznych kontenerów na odpady usytuowanych w miejscu w tym celu wyznaczonym przy bramie wjazdowej na teren obiektu.

§ 9 Korzystanie z ogólnodostępnego salonu integracyjnego.

 1. W obiekcie znajduje się duży ogólnodostępny salon integracyjny podzielony na dwie strefy. W pierwszej strefie znajduje się wygodny do siedzenia narożnik, ława, ciekawe książki do czytania i telewizor, druga strefa to miejsce przeznaczone do zabaw dla najmłodszych dzieci z różnego rodzaju zabawkami, grami i układankami.
 2. Wszyscy Goście z dziećmi decydujący się na korzystanie z ogólnodostępnego salonu integracyjnego w trosce o komfort wspólnego pobytu dbają o ład i porządek w tym pomieszczeniu.
 3. W salonie integracyjnym dzieci mogą przebywać tylko pod opieką swoich pełnoletnich opiekunów, którzy ponoszą za nie i ich czyny pełną odpowiedzialność.
 4. Po zakończonej zabawie dzieci ich opiekunowie powinni poukładać wszystkie zabawki, które dzieci wykorzystywały do zabawy.

§ 10 Korzystanie z zewnętrznego placu zabaw.

 1. Plac zabaw jest przeznaczony do zabaw i wypoczynku dzieci przebywających w Obiekcie.
 2. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat i z tego powodu obowiązuje zakaz korzystania z tych urządzeń i przebywania na tych urządzeniach przez dzieci starsze i osoby dorosłe.
 3. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny tej powinien dokonać pełnoletni opiekun dziecka.
 4. Na terenie placu zabaw dzieci mogą przebywać w godzinach od 8:00 do 20:00 przy czym korzystanie z placu zabaw i przebywanie na terenie placu zabaw po zmroku jest zabronione.
 5. Dzieci na placu zabaw mogą przebywać tylko pod opieką swoich pełnoletnich opiekunów którzy ponoszą za nie, za ich czyny i ich zachowanie pełną odpowiedzialność.

§ 11 Korzystanie z ogólnodostępnych rowerów.

 1. Goście mogą korzystać z ogólnodostępnych rowerów będących własnością Obiektu, które znajdują się pod wiatą rowerową na terenie Obiektu.
 2. Korzystanie z ogólnodostępnych rowerów Obiektu jest możliwe tylko na zasadzie, że jeśli stoją pod wiatą rowerową wolne i dostępne rowery stanowiące własność Obiektu to Goście mogą z nich korzystać.
 3. Nie prowadzimy odpłatnej wypożyczalni rowerów i tym samym nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji przez Gości rowerów na wyłączność.
 4. Po powrocie rowerem do Obiektu rower należy odstawić pod wiatę rowerową żeby był dostępny do ponownego użycia przez innych Gości.
 5. Goście korzystają z ogólnodostępnych rowerów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 6. Goście przed każdym użyciem roweru powinni sami dokonać oceny stanu technicznego roweru i o ile w ich ocenie rower jest sprawny technicznie i nadaje się do użytku to mogą z roweru korzystać ponosząc od tego momentu pełną odpowiedzialność za siebie, za rower i swoje czyny na rowerze.
 7. W przypadku rowerów dziecięcych, oraz rowerów z fotelikiem dla dziecka Goście muszą w sposób szczególny sprawdzić stan techniczny rowerów, fotelika i zamocowania fotelika do roweru. Decydując się na jazdę tymi rowerami Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za siebie i dzieci przewożone na tych rowerach i w fotelikach dziecięcych na tych rowerach.
 8. W przypadku uszkodzenia roweru w trakcie korzystania z roweru podczas wycieczki rowerowej Goście muszą dostarczyć uszkodzony rower do Obiektu we własnym zakresie i na swój koszt.
 9. Każde uszkodzenie roweru należy zgłosić bezpośrednio Wynajmującemu lub telefonicznie pod numer telefonu 510 033 829.

§ 12 Postanowienia dodatkowe.

 1. Prywatne rowery Gości, rowerki dziecięce, przyczepki rowerowe i hulajnogi, które Goście przywieźli ze sobą na pobyt w Obiekcie należy przechowywać tylko pod wiatą rowerową po spięciu zapięciem rowerowym stanowiącym własność Gości.
 2. W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz przechowywania rowerów, rowerków dziecięcych, przyczepek rowerowych i hulajnóg w pokojach, w holu, w korytarzu, na balkonach i na tarasach zewnętrznych przynależnych do pokoi.
 3. Goście mają prawo korzystać z bezpłatnego parkingu na terenie Obiektu z zastrzeżeniem, że do każdego pokoju przynależy tylko jedno miejsce postojowe na parkingu.
 4. W pokojach i częściach wspólnych budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie jest dozwolone jedynie na zewnętrznych balkonach i tarasach przynależnych do pokoi, oraz na zewnątrz budynku w otwartych przestrzeniach. Jednocześnie prosimy o nierozrzucanie niedopałków i wyrzucanie ich do popielnic w miejscach do tego wyznaczonych.
 5. Ze względu na przepisy przeciw pożarowe zabrania się na terenie Obiektu palenia świec, kadzidełek, używania otwartego ognia, palenia ognisk, oraz używania grzejników elektrycznych i kuchenek elektrycznych w pokojach.
 6. Prosimy Gości o zamykanie drzwi balkonowych podczas wiatru, nie zostawianie otwartych okien, drzwi tarasowych i balkonowych na czas wyjścia z Obiektu, gdyż grozi to ich wyłamaniem podczas silnych i porywistych podmuchów wiatru.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności, rzeczy, samochodów i innych przedmiotów należących do Gości. Zarówno parking jak i Obiekt są niestrzeżone dlatego prosimy Gości o odpowiednie zabezpieczanie swojego mienia. W związku z powyższym uczulamy Gości, aby przed wyjściem z Obiektu zamykać okna i drzwi pokoju. Jednocześnie oświadczamy, że za ewentualną utratę pieniędzy, kosztowności, rzeczy, samochodów, uszkodzenie mienia lub samochodu Gości nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.
 8. W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych Gości informujemy ,że dzieci w całym Obiekcie, w szczególności w salonie integracyjnym, kuchni, jadalni, na placu zabaw, na boiskach, w piaskownicy, na parkingu, terenach rekreacyjnych mogą przebywać wyłącznie pod opieką swoich pełnoletnich opiekunów którzy biorą za nie, ich zachowanie i ich czyny pełną odpowiedzialność.
 9. Prosimy rodziców i opiekunów dzieci o to aby na bieżąco informowali dzieci, że w Obiekcie nie wolno biegać po korytarzach i schodach, krzyczeć, trzaskać drzwiami, kopać piłką w ściany budynku, okna, drzwi, samochody, jedynym terenem przeznaczonym do zabaw z piłką są boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej, oraz miejsce z koszem do koszykówki.
 10. Na terenie parkingu w trosce o zaparkowane samochody Gości jest całkowity zakaz gry w piłkę, jazdy rowerami i hulajnogami, oraz biegania przez dzieci pomiędzy zaparkowanymi samochodami.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo Gości, osoby agresywne będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zakłócające w sposób rażący spokój innych Gości mogą zostać usunięte z terenu Obiektu z pomocą Policji bez prawa do zwrotu poniesionych wcześniej opłat za pobyt, bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań z tego tytułu i bez prawa powrotu do Obiektu.
 12. W przypadku rażącego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Wynajmu, a w szczególności zakłócania ciszy nocnej z uwagi na komfort wypoczynku i prawo do wypoczynku w nocy pozostałych Gości, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego wynajmowania pokoi Gościom naruszającym Regulamin Wynajmu Pokoi Gościnnych Lawendowy Dwór co będzie wiązało się z koniecznością natychmiastowego opuszczenia Obiektu. W takim przypadku uiszczona opłata za niewykorzystany pobyt nie podlega zwrotowi.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo naszych najmłodszych Gości oraz z uwagi na fakt, że obiekt jest przyjazny alergikom nie przyjmujemy w Obiekcie Gości ze zwierzętami.
 14. Zabrania się gotowania i przygotowywania posiłków w pokojach, do tego celu służy w pełni wyposażona ogólnodostępna kuchnia wraz z jadalnią.
 15. Zabrania się przynoszenia przygotowanych w kuchni posiłków do pokoi, prosimy o spożywanie przygotowanych w kuchni posiłków w specjalnie przygotowanej i wyposażonej na ten cel jadalni.
 16. Grillowanie dozwolone jest na terenie Obiektu tylko w miejscu do tego celu wyznaczonym przy altanach grillowych z zastrzeżeniem, że grill powinien stać na zewnątrz drewnianej altany w bezpiecznej odległości przy czym należy pilnować ognia, zwracać uwagę na kierunek i siłę wiatru, a po zakończeniu grillowania należy pozostały w grillu żar i popiół zalać wodą dostępną przy altanach.
 17. Z uwagi na zasady higieny w trosce o komfort i zdrowie wszystkich Gości prosimy o nie gromadzenie odpadów w pokojach, a w szczególności zużytych dziecięcych pieluch i pampersów. Prosimy o wynoszenie odpadów na bieżąco do zewnętrznych kontenerów na śmieci usytuowanych w miejscu w tym celu wyznaczonym przy bramie wjazdowej na teren Obiektu.
 18. W Obiekcie posiadamy ogólnodostępne żelazko, deskę do prasowania, odkurzacz, suszarkę do włosów, wanienkę dla dzieci, jest możliwość bezpłatnego użyczenia Gościom tych przedmiotów na czas wykonywania czynności przez Gości.